SHUFFLING 101

WEEK 1
COMBO RECAP

WEEK 2
COMBO RECAP

WEEK 3
COMBO RECAP

WEEK 4
COMBO RECAP

FULL CHOREO